پیتزا ستاره شب

شعبه1:خیابان فردوسی_خیابان منوچهری   تلفن32123070

شعبه 2:خیابان نظر غربی_نرسیده به خواجه پطری تلفن:36249708

کیفیت غذا16                برخورد پرسنل16               کیفیت خدمات 18   بهداشت 17

/ 0 نظر / 213 بازدید