مهمانسرای عباسی

مهمانسرای عباسی  ( کهن ترین هتل جهان )

معماری شکوهمند ایران همواره چون گوهری تابان در میان آثار معماری جهان می درخشــیده و از مرتـبه ای بلند برخــوردار بوده است. در این میان، معمـاری مکتب اصفهان در دوره های گوناگون طلایه دار  این راه پرشکـوه بوده و نام هنر و فرهنگ ایران را در گوشه و کنار  جهان بلنـد آوازه کرده است . در دوره صفـوی ، شهر اصفهان از چنان عظمت و شکوهی بهرمند شد که نصف جهانش نامـیدند . در میان آثار معماری بازمانده از عصر صفوی مجموعـه مدرسـه و بازارچه و کاروانسـرایـی برجـای مانـده است که در کنـار خیـابان چـهارباغ اصفهان چون گوهری یگانه می درخشد . این مجموعه به دستور شاه سلطان حسین صفوی ساخته شد و آن را به مادر خویش پیشکش کرد

 

اصفهان،خیابان چهارباغ عباسی،خیابان آمادگاه، مهمانسرای بین المللی عباسی
صندوق پستی : 81465/191
تلفن : 19-2226010-0311
فکس : 2222155-2226008-0311
www.abbasihotel.ir
info@abbasihotel.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید